تولید کمربند طبی ستون فقراتی که می تواند با شما سخن بگوید

زمانی که بیمار کمربند طبی ستون فقرات می بندد، لگن می تواند کمی نسبت به محور عرضی بچرخد؛ علاوه بر این، بیمار تمایل به صاف شدن دارد، بالا به همین دلیل است که صفحه بالایی تنه در ترجمه در عرضی مسدود شده است سطح.

بالای تنه می تواند در صفحه جلویی ترجمه شود، صفحه پایینی از تنه به منظور فعال کردن چرخش این صفحه فقط در محور عرضی محدود شده است؛ این محدودیت با تعبیه دو نقطه در تقاطع بیضی به دست می آید نمایانگر انتهای صفحه تحتانی تنه و صفحه جلویی تنه است.

یک مدل مشبک از تنه و شرایط مرزی آن در شکل 2g,h نشان داده شده است؛ در نهایت، میدان فشار محاسبه‌شده همانطور که در بخش قبل توضیح داده شد، به آن اعمال شد.

به عنوان مثال، شکل 3 میدان های فشار تسمه های مختلف را نشان می دهد تنه “بلند بزرگ” و میدان های فشار از تسمه E، که به موارد مختلف اعمال شد.

مورفولوژی ها شکل 4 میانگین فشار تسمه های مختلف اعمال شده را نشان می دهد، چهار نوع مختلف مورفولوژی، و همچنین تغییرات فشار بین اولین پنجک فشار و آخرین.

همانطور که در نشان داده شده است، به راحتی می توان تأیید کرد که میدان فشار به شکل تنه بستگی دارد شکل 3a–d، بلکه روی کمربند، همانطور که در شکل 3e,f نشان داده شده است.

برای باریک ترین تنه، حداکثر فشار به هر دو طرف تنه اعمال می شود. برای بزرگترین تنه، ماکزیمم است یا در جلو یا عقب ماهیت کمربند نیز با میانگین بسیار مهم است.

فشار با سختی آن در ارتباط است؛ هرچه کمربند سفت تر باشد، میانگین بالاتر است، فشاری که به دلیل قانون بستن کمربند توصیه شده توسط سازندگان اعمال می شود.

این است که تسمه را تا 20% از کشیدگی آن سفت کنید. در این مرحله، دیدن آن بسیار دشوار است تاثیر شکل تسمه در میدان فشار ایجاد شده با این وجود، ما می توانستیم مشاهده کنیم که تسمه ها با مجموعه ای از باندها (A، B، C و D)، نسبت کمتری بین حداکثر فشار در پنجک آخر و حداقل فشار در اولین پنجک به جز در مورد “کوچک بزرگ”.

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.